Xung quanh về vấn đề giải quyết nợ xấu

Nợ xấu luôn tồn tại song song cùng với hoạt động...